Quyền truy cập và thông báo trên extranet

Khám phá làm sao để tạo và cài đặt lại các đăng nhập extranet, quản lý hoặc xóa chỗ nghỉ trong tài khoản nhóm cũng như thiết lập thông báo của hộp thư Booking.com.