Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để tôi thêm người dùng có tài khoản chủ vào chỗ nghỉ của tôi?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho trường hợp Quý vị muốn cho phép một ai đó truy cập extranet chỗ nghỉ của Quý vị mà không nằm trong hợp đồng chỗ nghỉ của Quý vị và đã có tài khoản chủ.

Tài khoản chủ được liên kết đến thỏa thuận đối tác với Booking.com và tất cả chỗ nghỉ liên quan đến hợp đồng này. Do đó, tài khoản chủ không thể bị xóa hoặc thêm vào bất kỳ tài sản nào khác không thuộc cùng một hợp đồng, đồng thời quyền truy cập quản trị viên của tài khoản này cũng không thể chỉnh sửa.

Quý vị không thể thêm tài khoản chủ đang tồn tại vào chỗ nghỉ của mình nếu tài khoản thuộc về một pháp nhân khác. Để thêm tài khoản người dùng vào chỗ nghỉ của Quý vị, người đó dùng đó phải có tài khoản riêng mà không phải tài khoản chủ.

Để kiểm tra mình có loại tài khoản nào, họ cần phải đi đến mục "Tài khoản" trong extranet, sau đó nhấp vào "Tạo và quản lý người dùng". Dưới tên của họ sẽ có cụm từ "Tài khoản chủ" nếu đó là tài khoản chủ.

Nếu họ đã có một tài khoản khác không phải tài khoản chủ, Quý vị có thể thêm họ vào chỗ nghỉ bằng những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản extranet của Quý vị, nhấp vào mục "Tài khoản" và chọn "Tạo và quản lý người dùng".
 2. Chọn "Thêm người dùng".
 3. Chọn "Người dùng hiện tại" và nhập thông tin tài khoản (không phải tài khoản chủ) của họ(tên người dùng và địa chỉ email).

Nếu họ chỉ mới có tài khoản chủ, Quý vị có thể mời họ tạo tài khoản mới mà không phải là tài khoản chủ để họ có thể truy cập thông tin chỗ nghỉ của Quý vị. Quý vị có thể làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản extranet của Quý vị, nhấp vào mục "Tài khoản" và chọn "Tạo và quản lý người dùng".
 2. Chọn "Thêm người dùng".
 3. Chọn "Người dùng mới", và nhập tên và địa chỉ email của người Quý vị muốn thêm.
 4. Nhấp vào "Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập".
 5. Chọn những gì Quý vị muốn cấp phép truy cập cho người này.
 6. Nhấp vào "Gửi lời mời" để gửi email đến người đó và mời họ tạo tài khoản để truy cập vào chỗ nghỉ của Quý vị.
 7. Sau khi họ mở email và chấp nhận lời mời, họ có thể tạo tài khoản mới. Họ có thể dùng tên đăng nhập khác với tài khoản chủ của mình.
 8. Sau khi việc đăng ký đã hoàn tất, họ có thể chia sẻ thông tin của mình (tên người dùng và địa chỉ email) cho Quý vị để Quý vị có thể thêm họ vào chỗ nghỉ của mình.

Đi đến "Tạo và quản lý người dùng"

 

Bài viết này có hữu ích không?