Làm sao để thêm chỗ nghỉ và người dùng vào tài khoản chủ?

Cập nhật 5 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Tài khoản chủ gắn với hợp đồng đối tác với Booking.com và các chỗ nghỉ liên kết với hợp đồng này. Quý vị không thể thêm các chỗ nghỉ không gắn với hợp đồng đối tác hoặc xóa quyền quản trị của tài khoản chủ.


Các nội dung trong bài viết này:


Kiểm tra xem Quý vị có tài khoản chủ hay chưa

Để kiểm tra xem mình có loại tài khoản nào, vui lòng làm theo các bước sau: 

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Vào mục Tài khoản, sau đó nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Chữ "Tài khoản chủ" sẽ xuất hiện dưới tên của Quý vị nếu Quý vị có tài khoản này

Thêm chỗ nghỉ vào tài khoản chủ

Quý vị có thể thêm chỗ nghỉ vào tài khoản chủ nếu các chỗ nghỉ này thuộc cùng một hợp đồng đối tác. Nếu không thuộc cùng một hợp đồng, Quý vị cần tạo một tài khoản người dùng mới (không phải tài khoản chủ) để thêm các chỗ nghỉ đó.

 

Thêm chỗ nghỉ trong cùng một hợp đồng

Khi Quý vị đã xác nhận rằng mình có tài khoản chủ, Quý vị có thể thêm vào tài khoản các chỗ nghỉ trong cùng một hợp đồng đối tác. Đầu tiên Quý vị cần thêm các chỗ nghỉ vào nền tảng của chúng tôi theo hướng dẫn sau:

 1. Truy cập join.booking.com, hãy kiểm tra để chắc chắn là Quý vị đã đăng nhập vào tài khoản đối tác
 2. Trong mục Tạo đăng ký mới, nhấp vào Bắt đầu
 3. Chọn chỗ nghỉ mà Quý vị muốn đăng ký, sau đó nhấp vào Đăng chỗ nghỉ
 4. Trả lời các câu hỏi để tiếp tục quy trình đăng ký

Nếu Quý vị muốn thêm vào tài khoản chủ một chỗ nghỉ thuộc cùng một hợp đồng, Quý vị nên liên lạc với đội ngũ hỗ trợ đối tác tại địa phương. Họ sẽ có thể thêm chỗ nghỉ mới vào tài khoản chủ của Quý vị.

 

Thêm chỗ nghỉ không thuộc cùng một hợp đồng

Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm không thuộc cùng một hợp đồng, Quý vị có thể tạo một tài khoản người dùng mới (không phải tài khoản chủ) cho chỗ nghỉ đó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng
 4. Trong menu, chọn Người dùng mới và tạo người dùng mới với thông tin đăng nhập khác
 5. Thêm chỗ nghỉ vào tài khoản của người dùng mới

Thêm người dùng vào chỗ nghỉ

Quý vị có thể cấp cho người dùng quyền truy cập vào extranet của chỗ nghỉ, ngay cả khi họ không nằm trong hợp đồng. Quý vị có thể làm vậy cho những người dùng đã có tài khoản nhưng không phải tài khoản chủ, cũng như những người có tài khoản chủ nhưng không có quyền truy cập vào chỗ nghỉ của Quý vị trong extranet.

 

Thêm người dùng đã có tài khoản nhưng không phải tài khoản chủ

Trong trường hợp này, Quý vị có thể thêm người dùng như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng
 4. Chọn Người dùng hiện tại và nhập thông tin chi tiết tài khoản (không phải tài khoản chủ) bao gồm tên người dùng và địa chỉ email
 5. Nhấp vào Xem quyền truy cập

 

Thêm người dùng mới đã có tài khoản chủ

Nếu người dùng này đã có tài khoản chủ, Quý vị có thể gửi cho họ lời mời thiết lập tài khoản khác không phải tài khoản chủ để truy cập thông tin chỗ nghỉ của Quý vị trong extranet. Để thực hiện, Quý vị hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Tạo và quản lý người dùng
 3. Chọn Thêm người dùng
 4. Chọn Người dùng mới rồi nhập tên và địa chỉ email của người mà Quý vị muốn thêm
 5. Nhấp vào Tiếp theo: Cài đặt quyền truy cập
 6. Chọn những mục mà Quý vị muốn người đó có quyền truy cập
 7. Nhấp vào Gửi lời mời để gửi cho họ email kèm lời mời

Sau khi người nhận mở email và chấp nhận lời mời, họ có thể tạo tài khoản mới. Họ nên sử dụng tên đăng nhập khác với tên đã sử dụng cho tài khoản chủ của mình. Sau khi đăng ký hoàn tất, họ cần cung cấp cho Quý vị tên người dùng và địa chỉ email để Quý vị có thể thêm họ vào chỗ nghỉ của mình.

Bài viết này có hữu ích không?