Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thêm người dùng mới vào tài khoản extranet

Cập nhật 1 năm trước | 10 phút đọc
Lưu

Để việc quản lý các tài khoản đăng nhập extranet của chỗ nghỉ trở nên đơn giản hơn, Quý vị có thể tạo nhiều tài khoản với quyền truy cập riêng cho từng thành viên trong nhóm của mình.

Chỉ người dùng có tài khoản quản trị của chỗ nghỉ mới có thể thực hiện việc này. Đây là những người dùng mà Quý vị đã đề cử hoặc những người chúng tôi đã xác định là phù hợp nhất cho việc tạo và quản lý các tài khoản đăng nhập.


Các nội dung trong bài viết này:


Tạo tài khoản đăng nhập extranet

 

Để tạo tài khoản đăng nhập mới cho chỗ nghỉ, người dùng tài khoản quản trị có thể làm theo các bước dưới đây.

Nếu người mà Quý vị muốn mời không có tài khoản extranet hoặc chỉ có tài khoản chủ:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Nhấp vào Thêm người dùng
 4. Điền vào các ô TênEmail cho người dùng mới mà Quý vị muốn mời
 5. Nhấp vào Bước tiếp theo: cài đặt quyền truy cập
 6. Chọn các quyền truy cập mà Quý vị muốn cấp cho tài khoản của người dùng mới, sau đó nhấp vào Gửi lời mời

Người dùng mới sẽ nhận được lời mời qua email. Họ có thể nhấp vào liên kết trong đó để chấp nhận lời mời và tạo một tài khoản extranet mới. Nếu họ không nhận được email, Quý vị có thể lặp lại các bước ở trên để mời họ lại.

Sau khi họ đã tạo tài khoản extranet, Quý vị có thể sử dụng tên người dùng và địa chỉ email của họ để thêm họ vào chỗ nghỉ của mình bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu người dùng mới chưa chấp nhận lời mời, Quý vị sẽ thấy họ xuất hiện ở trạng thái chờ xử lý trong danh sách người dùng của Quý vị trong extranet. Nếu họ không hồi đáp trong vòng 7 ngày, lời mời sẽ hết hạn và họ sẽ biến mất khỏi danh sách này.

Nếu người mà Quý vị muốn mời đã có tài khoản extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 3. Nhấp vào Thêm người dùng rồi nhấp vào Người dùng hiện tại
 4. Điền tên người dùng và địa chỉ email của người mà Quý vị muốn mời
 5. Nhấp vào Xem quyền truy cập

Quản lý tài khoản đăng nhập extranet

 

Để chỉnh sửa quyền truy cập, cấp quyền quản trị hoặc xóa người dùng khỏi chỗ nghỉ của Quý vị, người dùng quản trị có thể làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản
 3. Nhấp vào Tạo và quản lý người dùng và Quý vị sẽ thấy tổng quan về tất cả người dùng, quyền truy cập và ngày đăng nhập gần nhất của họ
 4. Nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản Quý vị muốn chỉnh sửa
 5. Để điều chỉnh quyền của người dùng, nhấp vào Chỉnh sửa quyền truy cập, chọn quyền truy cập Quý vị muốn cấp cho tài khoản người dùng, sau đó nhấp vào Cập nhật
 6. Nếu muốn cấp quyền quản trị cho người dùng, nhấp vào Trao quyền quản trị viên rồi nhấp OK. Xác nhận
 7. Nếu muốn xóa một tài khoản đăng nhập khỏi chỗ nghỉ, nhấp vào Xóa người dùng rồi nhấp vào Xóa [tên người dùng]

Điều chỉnh quyền

Người dùng quản trị có thể cấp hoặc hủy quyền truy cập extranet của người dùng khác. Để thay đổi các thông tin không liên quan đến truy cập extranet – như địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng – vui lòng liên hệ chúng tôi qua hộp thư extranet.

Quý vị có thể làm theo các bước trên để hạn chế quyền truy cập vào các phần sau đây của extranet:

 • Lịch và tình trạng phòng trống (còn được gọi là Giá & Tình trạng phòng trống)
 • Hộp thư
 • Tài chính
 • Chỗ nghỉ (còn được gọi là Chi tiết chỗ nghỉ)
 • Đặt phòng
 • Tài khoản
 • Khuyến mãi

Mọi thay đổi Quý vị thực hiện đối với các quyền của người dùng sẽ áp dụng cho tất cả chỗ nghỉ mà họ có quyền truy cập.

Không thể tạo các quyền đối với từng chỗ nghỉ cụ thể cho người có tài khoản nhóm. Tuy nhiên, Quý vị có thể mời người dùng tạo một tài khoản đăng nhập mới để cấp cho họ các quyền cụ thể đối với chỗ nghỉ của Quý vị.


Tìm hiểu tài khoản chủ 

 

Tài khoản chủ được liên kết với thỏa thuận đối tác giữa chúng tôi và các chỗ nghỉ cụ thể.

Điều này có nghĩa là Quý vị không thể thêm một chỗ nghỉ vào một tài khoản chủ nếu chỗ nghỉ đó không được đề cập trong thỏa thuận.

Điều này cũng có nghĩa Quý vị không thể thêm các chỗ nghỉ khác vào một tài khoản chủ hoặc xóa chúng khỏi tài khoản đó, nếu các chỗ nghỉ này không nằm trong thỏa thuận. Quý vị cũng không thể thay đổi các quyền quản trị của tài khoản chủ.

Kiểm tra loại tài khoản của Quý vị

Quý vị có thể kiểm tra xem mình có tài khoản chủ hay không bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản
 3. Nhấp vào Tạo và quản lý người dùng
 4. Tìm tên của Quý vị trong danh sách các tài khoản đăng nhập

Nếu có tài khoản chủ, Quý vị sẽ thấy chữ Tài khoản chủ bên dưới tên của mình.


Thêm chỗ nghỉ vào tài khoản chủ

 

Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm chưa được đăng trên nền tảng của chúng tôi, trước tiên Quý vị cần thêm chỗ nghỉ bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này.

Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm thuộc cùng một pháp nhân với chỗ nghỉ được liên kết với tài khoản chủ của Quý vị, hãy liên hệ chúng tôi qua hộp thư extranet để chúng tôi thêm chỗ nghỉ đó cho Quý vị.

Nếu chỗ nghỉ mà Quý vị muốn thêm không thuộc cùng một pháp nhân, Quý vị không thể thêm chỗ nghỉ này vào tài khoản chủ của mình. Quý vị sẽ cần tạo một tài khoản đăng nhập riêng biệt, không phải tài khoản chủ cho chỗ nghỉ này bằng cách làm theo các bước trong phần “Nếu người mà Quý vị muốn mời không có tài khoản extranet hoặc chỉ có tài khoản chủ” của bài viết này. Hãy nhớ chọn tên người dùng khác với tên Quý vị sử dụng cho tài khoản chủ của mình.


Thêm người dùng có tài khoản chủ vào chỗ nghỉ

 

Quý vị không thể thêm người dùng có tài khoản chủ vào chỗ nghỉ của mình nếu các chỗ nghỉ không thuộc cùng một pháp nhân. Để truy cập extranet của chỗ nghỉ, họ sẽ cần sử dụng một tài khoản đăng nhập riêng biệt, không phải tài khoản chủ.

Nếu người dùng không có tài khoản riêng biệt, không phải tài khoản chủ, họ có thể tạo một tài khoản như vậy bằng cách làm theo các bước trong phần “Nếu người mà Quý vị muốn mời không có tài khoản extranet hoặc chỉ có tài khoản chủ” của bài viết này. Họ cần chọn tên người dùng khác với tên họ đã sử dụng cho tài khoản chủ của mình.

Nếu người dùng cũng có tài khoản không phải tài khoản chủ, Quý vị có thể thêm họ vào chỗ nghỉ của mình bằng cách làm theo các bước trong phần “Nếu người mà Quý vị muốn mời đã có tài khoản extranet” của bài viết này.


Tạo và quản lý quyền truy cập extranet bằng Pulse

 

Quý vị không thể tạo và quản lý tài khoản đăng nhập và quyền truy cập extranet bằng ứng dụng Pulse. Quý vị chỉ có thể thực hiện những thay đổi này thông qua extranet, nhưng chúng cũng sẽ được áp dụng trong Pulse như sau:

 

Quyền truy cập bị hạn chế

Hạn chế trong extranet

Hạn chế trong Pulse

Lịch & tình trạng phòng trống

 • Không thể truy cập lịch Giá & Tình trạng phòng trống 
 • Không thể truy cập trang Chính sách ở mục Chỗ nghỉ trong extranet
 • Không thể truy cập Phòng trống
 • Không có các mục cập nhật hoạt động liên quan đến tình trạng phòng trống (phòng đã bán hết, phòng sắp bán hết và phòng trống dài hạn) 
 • Không có thông báo đẩy liên quan đến tình trạng phòng trống (phòng đã bán hết và phòng sắp bán hết)

Hộp thư

 • Không thể truy cập bất kỳ tin nhắn nào trong Hộp thư
 • Không có các mục cập nhật hoạt động hoặc thông báo đẩy liên quan đến tin nhắn

Tài chính

 • Không thể truy cập bất kỳ trang nào trong Tài chính
 • Không thể truy cập Hóa đơn ở mục Tài chính trong phần Khác

Chi tiết chỗ nghỉ

 • Không thể truy cập bất kỳ trang nào trong Chỗ nghỉ
 • Không thể truy cập Chi tiết chỗ nghỉ trong phần Khác

Đặt phòng

 • Không thể truy cập Tin nhắn từ khách trong Hộp thư
 • Không thể truy cập bất kỳ trang nào trong Đặt phòng
 • Không có kết quả liên quan đến đặt phòng khi tìm kiếm trong extranet
 • Không thể truy cập chi tiết đặt phòng
 • Không thể truy cập Đặt phòngTin nhắn
 • Không có kết quả liên quan đến đặt phòng khi sử dụng chức năng tìm kiếm

Tài khoản

 • Không có các quyền liên quan đến chỗ nghỉ cụ thể trong Tài khoản
 

Khuyến mãi

 • Không thể truy cập bất kỳ trang nào trong Khuyến mãi
 • Không thể truy cập Theo dõi khuyến mãi trong phần Khác

Bài viết này có hữu ích không?