An toàn và Bảo mật

Tìm hiểu thêm cách bảo vệ tài khoản Booking.com của chỗ nghỉ Quý vị khỏi những hoạt động gian lận và lừa đạo trực tuyến, và làm sao để Quý vị có thể giữ dữ liệu khách hàng an toàn với tội phạm mạng.

Trợ-giúp
An toàn và Bảo mật
Xác thực 2 yếu tố là một lớp bảo mật bổ sung được dùng để bảo vệ tài khoản an toàn hơn nữa bằng cách đảm bảo rằng người đang cố gắng truy cập tài khoản của Quý