Đăng tải, xóa bỏ, sắp xếp và chỉnh sửa hình ảnh

Cập nhật 9 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể thêm, cập nhật hoặc thay đổi hình ảnh trong thư viện ảnh của chỗ nghỉ trên extranet hoặc ứng dụng Pulse.


Các nội dung trong bài viết này:


Thêm ảnh mới

Thực hiện các bước sau để thêm ảnh mới vào thư viện qua extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Nhấp vào Thêm ảnh

Tiếp tục thực hiện các bước sau nếu Quý vị muốn thêm ảnh cho phòng/căn cụ thể. Đảm bảo rằng thư viện ảnh của phòng/căn chỉ hiển thị các tiện nghi có trong loại phòng/căn đó.

 1. Chọn loại phòng/căn 
 2. Chọn Thêm ảnh

Thực hiện các bước sau để thêm ảnh mới qua ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse
 2. Nhấn Khác
 3. Nhấn Chi tiết chỗ nghỉ
 4. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm ảnh - Quý vị có thể chọn nhiều hơn một tấm
 5. Nhấn Hình ảnh
 6. Chọn Thư viện ảnh hoặc Phòng
 7. Nhấn Thêm ảnh, rồi chọn Chụp ảnh để chụp ảnh bằng thiết bị di động hoặc Chọn từ thư viện ảnh để đăng ảnh từ thư viện trên thiết bị
 8. Nhấn dấu tích () để lưu thay đổi nếu Quý vị đang sử dụng Android, hoặc nhấn Lưu nếu đang sử dụng iOS

Xóa ảnh

Thực hiện các bước sau để xóa ảnh khỏi trang chỗ nghỉ trong extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Chọn ảnh Quý vị muốn xóa - để xóa nhiều ảnh cùng một lúc, chọn ảnh rồi nhấn Xóa ảnh
 4. Nhấn Lựa chọn
 5. Nhấn Xóa, rồi chọn OK

Thực hiện các bước sau để xóa ảnh khỏi chỗ nghỉ bằng ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse
 2. Nhấn Khác
 3. Nhấn Chi tiết chỗ nghỉ, sau đó vào Hình ảnh
 4. Chọn phòng/căn 
 5. Nhấn ảnh Quý vị muốn xóa
 6. Nhấp vào biểu tượng thùng rác
 7. Nhấn Xóa

Thực hiện các bước sau để xóa ảnh khỏi chỗ nghỉ bằng Pulse trên thiết bị Android:

 1. Đăng nhập vào Pulse
 2. Nhấn Khác
 3. Nhấn Chi tiết chỗ nghỉ, sau đó vào Hình ảnh
 4. Nhấn ảnh Quý vị muốn xóa
 5. Nhấn Xóa ảnh
 6. Nhấn Xóa

Thay đổi thứ tự hình ảnh

Thực hiện các bước sau để thay đổi thứ tự ảnh trên trang chỗ nghỉ qua extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Nhấp và kéo ảnh để sắp xếp chúng 

Thực hiện các bước sau để thay đổi thứ tự ảnh trên trang chỗ nghỉ qua ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse
 2. Nhấn Khác
 3. Nhấn Chi tiết chỗ nghỉ
 4. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn thêm ảnh - Quý vị có thể chọn nhiều hơn một tấm
 5. Nhấn vào Hình ảnh
 6. Chọn Thư viện ảnh hoặc Phòng
 7. Nhấn vào Sắp xếp lại ảnh, rồi kéo và thả ảnh theo thứ tự mong muốn
 8. Nhấn dấu tích () để lưu thay đổi nếu Quý vị đang sử dụng Android, hoặc nhấn Lưu nếu đang sử dụng iOS

Cải thiện cách hiển thị hình ảnh trên trang chỗ nghỉ bằng tính năng Sắp xếp thông minh. Tính năng này sử dụng công nghệ học máy để tối ưu hóa thứ tự hiển thị ảnh đến khách hàng tiềm năng. Thực hiện các bước sau để bật/tắt tính năng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Trong Thư viện ảnh chính, gạt vào nút bật/tắt Sắp xếp thông minh 
 4. Chọn Tắt hoặc Giữ

Thêm hoặc thay đổi ảnh chính

Thực hiện các bước sau để đăng tải ảnh chính mới bằng extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấn vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Chọn Thêm ảnh
 4. Chọn ảnh, sau đó nhấp vào Lựa chọn
 5. Nhấp vào Cài đặt làm ảnh chính yêu thích

Nếu có nhiều tấm trong thư viện ảnh chính, làm theo các bước sau để chọn một trong những tấm đó làm ảnh chính:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và chọn Hình ảnh
 3. Trong Thư viện chính, nhấp và kéo ảnh đã chọn vào vị trí Ảnh chính yêu thích

Quý vị cũng có thể thêm hoặc thay đổi ảnh chính thông qua ứng dụng Pulse, bằng cách:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse
 2. Nhấn Khác
 3. Nhấn Chi tiết chỗ nghỉ
 4. Chọn Chỗ nghỉ - Quý vị có thể chọn nhiều hơn một nơi
 5. Nhấn vào Hình ảnh, sau đó vào Thư viện ảnh chỗ nghỉ - ảnh đầu tiên sẽ là ảnh chính
 6. Nhấn vào Thêm ảnh để tải ảnh chính mới lên từ thiết bị hoặc nhấn vào Sắp xếp lại ảnh, rồi kéo và thả ảnh có sẵn trong thư viện làm ảnh chính
 7. Nhấn dấu tích () để lưu thay đổi nếu Quý vị đang sử dụng Android, hoặc nhấn Lưu nếu đang sử dụng iOS

Gắn thẻ ảnh

Thẻ gắn giúp Quý vị liên kết chỗ nghỉ với các tìm kiếm của khách, từ đó dẫn khách đặt tiềm năng đến với chỗ nghỉ. Thực hiện các bước sau để gắn thẻ cho ảnh:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó chọn Hình ảnh
 3. Chọn ảnh, sau đó nhấp vào Lựa chọn
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa hoặc gắn thẻ
 5. Chọn các thẻ có sẵn hoặc tạo mới
 6. Nhấp vào Hoàn tất

Xoay ảnh

Thực hiện các bước sau để xoay ảnh:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó chọn Hình ảnh
 3. Chọn ảnh muốn xoay, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa
 4. Bên dưới ảnh, chọn xoay ảnh theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ 
 5. Nhấp vào Lưu, sau đó nhấn Hoàn tất

Bài viết này có hữu ích không?