Làm sao để thay đổi vị trí của tôi trên bản đồ?

Vị trí bản đồ trên trang Booking.com của Quý vị dựa trên kinh độ và vĩ độ lấy từ Google Maps.

Nếu Quý vị cho rằng chỗ nghỉ của Quý vị được định vị sai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua “Hộp thư” trong extranet. Nhấp vào “Soạn tin nhắn mới” và chọn chủ đề tin nhắn là “Chi tiết Chỗ nghỉ”.

Trong tin nhắn, Quý vị cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

  • Tên và ID chỗ nghỉ của Quý vị
  • Tọa độ (kinh độ và vĩ độ)
  • Tin nhắn ngắn gọn giải thích về vị trí không chính xác và các thông tin hữu ích khác để giúp chúng tôi định vị lại chỗ nghỉ của Quý vị

Nhấp vào “Gửi tin nhắn” khi hoàn thành.

Chúng tôi sẽ chỉnh sửa vị trí cho Quý vị và sẽ liên hệ với Quý vị khi quá trình này hoàn thành.