Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Nội dung trang chỗ nghỉ

Quý vị quản lý chỗ nghỉ trên Booking.com? Hãy khám phá cách quản lý nội dung và hình ảnh khách sạn trên trang chỗ nghỉ Booking.com của Quý vị, trực tiếp từ extranet hay ứng dụng Pulse.

Quản lý thông tin chung của chỗ nghỉ Quý vị