Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt

Khám phá làm sao để tránh bị quá tải đặt phòng, tìm hiểu Quý vị cần làm gì nếu bị quá tải và làm thế nào để Booking.com có thể hỗ trợ Quý vị giải quyết đặt phòng quá tải cùng vắng mặt.

Trợ-giúp
Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt
Nếu cần đóng chỗ nghỉ trong một khoảng thời gian cụ thể, Quý vị chỉ cần đánh dấu phòng/đơn vị là không sẵn có trong thời gian đó. Đọc thêm về cách đóng phòng