Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Đọc để biết Quý vị cần làm gì khi khách thay đổi hay hủy đặt phòng trên Booking.com và tìm hiểu cách giúp Quý vị có thể tránh bị hủy đặt phòng trong tương lai.

Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Ngay cả sau khi đặt phòng đã hủy, đặt phòng đó vẫn tồn tại trên hệ thống và không thể xóa được. Việc lưu hồ sơ về thông tin này và theo dõi số lượng đơn đặt
Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Khi khách đặt phòng, đơn đặt phòng của họ được xác nhận ngay lập tức. Do đó, Quý vị không thể từ chối đơn đặt phòng.Tùy thuộc vào chính sách của Quý vị, khách
Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Khi khách tạo một đặt phòng, đặt phòng này sẽ được xác nhận ngay lập tức. Vì vậy, Quý vị không thể từ chối đặt phòng. Tùy vào chính sách của Quý vị, khách có