Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Đọc để biết Quý vị cần làm gì khi khách thay đổi hay hủy đặt phòng trên Booking.com và tìm hiểu cách giúp Quý vị có thể tránh bị hủy đặt phòng trong tương lai.

帮助
处理修改与取消订单
查看我们的酒店后台数据分析工具如何帮您理解贵住宿的订单取消模式。 <观看视频> 根据我们的订单数据显示,大部分的订单取消都发生在住宿规定的政策内,客人只是计划有变,想要修改订单而已。但我们也明白,最后一刻取消和未入住等情况会导致您错失收入。 如果您想阻止或减少这类情况的发生,我们建议您先看看贵住宿总体的订单取消模式。