Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng

Đọc để biết Quý vị cần làm gì khi khách thay đổi hay hủy đặt phòng trên Booking.com và tìm hiểu cách giúp Quý vị có thể tránh bị hủy đặt phòng trong tương lai.

Trợ-giúp
Xử lý thay đổi và hủy đặt phòng
Khi khách tạo một đặt phòng, đặt phòng này sẽ được xác nhận ngay lập tức. Vì vậy, Quý vị không thể từ chối đặt phòng.Tùy vào chính sách của Quý vị, khách có thể